Razpis za mesti svetnika Sveta Zveze ŠKIS ter svetnika Sveta ŠOLS

Klub študentov Slovenska Bistrica razpisuje mesti za svetnika Sveta Zveze ŠKIS ter svetnika Sveta ŠOLS. Volitve za mesti svetnika bodo potekale v nedeljo, 20. 10. 2019, ob 18.00 na sedežu Kluba študentov Slovenska Bistrica, Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica.

Kandidat za svetnika vloži kandidaturo tako, da jo pošlje na sedež Kluba študentov Slovenska Bistrica (Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica) vsaj 14 dni pred dnem volitev. Zaželeno je, da jo pošlje priporočeno po pošti in s pripisom »za volilno komisijo«.

Kandidatura mora vsebovati:

 • ime in priimek kandidata,
 • datum in kraj rojstva,
 • naslov stalnega bivališča,
 • telefonsko številko,
 • letnik in smer študija,
 • podpisano izjavo kandidata, da ni član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka,
 • lastnoročni podpis,
 • potrdilo o statusu študenta v tekočem študijskem letu.

Kandidatura se vloži preko standardiziranega obrazca, ki je dodan razpisu.

Volilna komisija ŠOLS na svoji seji, najkasneje 3 dni po izteku roka za oddajo kandidatur, odpre in pregleda prispele kandidature ter preveri ali so vložene v predpisanem roku in ali posamezni kandidati izpolnjujejo predpisane pogoje za kandidiranje.

Prepozno prispele kandidature volilna komisija ŠOLS s sklepom zavrže. Pravočasno prispelih, a nepopolnih ali kako drugače nepravilnih kandidatur, se ne zavrže. Volilna komisija ŠOLS v tem primeru od kandidata zahteva dopolnitev kandidature v roku 3 dni. V kolikor je kandidatura po izteku tega roka še vedno nepopolna ali kako drugače nepravilna, jo volilna komisija ŠOLS s sklepom zavrže ali zavrne. Kandidatom, ki so pravočasno, popolno in pravilno oddali kandidaturo, volilna komisija ŠOLS po pošti pošlje odločbo o veljavnosti kandidature.

Kandidat za svetnika in volilec (volilni upravičenec) morata:

 • imeti status študenta in to na dan glasovanja izkazati,
 • imeti slovensko državljanstvo ter
 • biti člana študentskega kluba s statusom študentske organizacije lokalnih skupnosti.

Kandidat za svetnika poleg zgornjih pogojev tudi ne sme biti član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka.

Volilna pravica se uresničuje v tisti študentski organizaciji lokalne skupnosti, ki deluje v upravni enoti, na področju katere ima študent volilec stalno bivališče in katere član je.

Volilna pravica se mora uresničevati po naslednjih načelih:

 1. Volilec glasuje osebno, nihče nima pravice glasovanja po pooblaščencu.
 2. Glasovanje je tajno, z glasovnicami.
 3. Nihče ne sme biti klican na odgovornost zaradi glasovanja, niti se ne sme od njega zahtevati, naj pove, ali je glasoval, kako je glasoval oz. zakaj ni glasoval.

Rezultate volilna komisija ŠOLS razglasi v 7 dneh po koncu volitev. Ti bodo javno objavljeni na spletni strani in razglasni deski Kluba študentov Slovenska Bistrica.

Predsednica Kluba študentov Slovenska Bistrica,
Lučka Goričan

Download “Obrazec-za-kandidaturo-Zveza-ŠKIS.pdf” Obrazec-za-kandidaturo-Zveza-ŠKIS.pdf – Downloaded 120 times – 123 KB

Download “Obrazec-za-kandidaturo-svetnika-Sveta-ŠOLS-ali-Svet-Zveze-ŠKIS.pdf” Obrazec-za-kandidaturo-svetnika-Sveta-ŠOLS-ali-Svet-Zveze-ŠKIS.pdf – Downloaded 166 times – 65 KB

Skis logo Sos logo